Elektroninės parduotuvės www.rolaima.eu.lt  naudojimosi ir pirkimo taisyklės ir sąlygos

 


UAB „ROLAIMA“ prekių ir paslaugų pardavimo taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, taip pat vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2001m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“. Norint naudotis www.rolaima.eu.lt elektronine parduotuve, Pirkėjas turi perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) bei jų laikytis. Uždedant varnelę ties „Aš perskaičiau ir sutinku su naudojimosi tvarka ir sąlygomis Rolaima.eu.lt parduotuvėje“ Pirkėjas patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, jas suprato ir sutinka su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis. 

 

1.      Prisijungimo ir registracijos duomenys. 
1.1. Pirkėjas sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne UAB “Rolaima”, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų  prisijungimui prie el.parduotuvės ir naudotis Paslaugomis (toliau – Prisijungimo ir registracijos duomenys), slaptumą.  
1.2. Prisijungimo duomenys – tai Pirkėjo el. pašto adresas ir slaptažodis, kuriuos Pirkėjui būtina nurodyti, norint sukurti Parduotuvėje savo asmeninę aplinką bei gauti Parduotuvės informaciją el. paštu. Registracijos arba prekių pirkimo metu pateikiami duomenys – tai  pirkėjo el. paštas, vardas, pavardė, adresas, telefonas, kuriuos būtina pateikti, norint registruotis ar užsisakyti prekę.  
1.3. Pirkėjas  įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Registracijos duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei registruodamasis Parduotuvėje, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, UAB “Rolaima” vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Pirkėjo pateikti registracijos ar pirkimo be registracijos duomenys yra teisingi ir išsamūs. UAB “Rolaima” jokiu atveju nebus atsakinga už nuostolius, atsiradusius Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius registracijos ar pirkimo be registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei Pirkėjas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Bendrovei, tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja juos atlyginti Bendrovei per nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos.  
1.4. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo, Registracijos ir pirkimo be registracijos duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo, Registracijos ir pirkimo be registracijos duomenimis. Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš UAB “Rolaima” užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo Prisijungimo, Registracijos ar pirkimo be registracijos duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, įskaitant nuostolių atsiradimą ir/ ar sukėlimą Bendrovei, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo Prisijungimo, Registracijos ar pirkimo be registracijos duomenimis, maksimalia apimtimi tenka Pirkėjui. 
1.5. Šalys susitaria, jog UAB “Rolaima”, siekdama užtikrinti UAB “Rolaima” bei Pirkėjo teisėtus interesus, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešus apie tai Pirkėjui panaikinti visą ar dalį Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Pirkėjas bet kokiu būdu pateikia Bendrovei naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Pirkėjui  naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Parduotuvę.  
1.6. UAB “Rolaima” įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su UAB “Rolaima” teikiamomis paslaugomis. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys  ir bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. laiške, pranešdamas apie tai el. paštu
rollaima@gmail.com ; susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. 
1.7.UAB “Rolaima” turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo  galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą.  

 

2.      Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas ir atsisakymas.  
2.1. Pirkėjas užsako prekes, pateikdamas užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Pirkti“.
2.2. Šalys susitaria šios sutarties tikslams Parduotuvėje pateikiamą prekių sąrašą laikyti prekių katalogu.
2.3. Šalys susitaria, jog Pirkėjo pateiktas prekių ir (ar) paslaugų užsakymas naudojantis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema yra pasiūlymas Bendrovei sudaryti užsakyme nurodytų prekių pirkimo - pardavimo sutartį. UAB “Rolaima”, gavusi Pirkėjo užsakymą, išsiunčia jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriuo patvirtina, jog  užsakymas yra gautas. Kai Pirkėjas padaro mokėjimą, gauna pranešimą, kad jo užsakymas  yra apmokėtas ir atiduotas vykdymui.  UAB “Rolaima” patvirtinimas, kad užsakymas apmokėtas ir atiduotas vykdyti laikomas UAB “Rolaima” sutikimu parduoti prekes Pirkėjui ir prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymu.  Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti pristatytas Parduotuvėje užsakytas prekes. Pirkimo - pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos UAB “Rolaima” Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu.  
2.4. Daugumą prekių  yra gaminamos pagal Pirkėjo pateiktą individualų užsakymą, todėl jei Pirkėjas tokių prekių užsakymą nori atšaukti,  tokia galimybė priklauso nuo užsakymo vykdymo stadijos: jeigu prekė jau yra gamyboje, užsakymo atšaukti nėra galimybės.
2.5. Pirkėjas gali užsakyti prekes elektroninėje parduotuvėje kiekvieną savaitės dieną. Visi užsakymai vykdomi darbo dienomis, nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 8:00 iki 17:00 valandos.

 

3.      Prekės ir jų kainos.
3.1. Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis UAB “Rolaima” prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama.
3.2. UAB “Rolaima” pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Pirkėjui keisti  bet kokią informaciją apie prekes ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas. 
3.3. Šalys susitaria, jog bet kokia pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą.  
3.4. Patalpintos nuotraukos yra pavyzdinės ir skirtos tik prekei pristatyti. Pirkėjas supranta, kad  raštuotų audinių vaizdas ant prekių pritaikomas automatiniu būdu ir nebūtinai bus visai identiškas audinio rašto suderinimas ant realios prekės kaip tai pavaizduota internete. Visi raštai ant prekės suderinami tik estetišku ir kokybišku būdu. 
3.5. Atsižvelgiant į prekių pobūdį, gaminio dydžio rezultatas dėl konkrečios medžiagos savybių gali skirtis +/- 2 cm. Klientas sutinka priimti +/- 2 cm skirtumą tarp užsisakytos ir gautos prekės matavimų.  Už prekių pasirinktus išmatavimų atsakingas Pirkėjas. UAB “Rolaima” gali patarti  kaip geriau išmatuoti pageidaujamą objektą ir kaip pasirinkti jam tinkamą prekės dydį, tačiau galutinį sprendimą priima pats Pirkėjas. Atsakomybė už užsakymo teisingumą atitenka Pirkėjui, taip pat Pirkėjas  susipažįsta su el.parduotuvės taisyklėmis.
3.6. Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis, tačiau į kainą gali būti neįtrauktas  prekės pristatymo mokestis.

 

4.      Apmokėjimas. 
4.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną ar kelias prekes bei jų pristatymo kainos apmokėjimo būdų, nurodytų šiame skirsnyje. 
4.2. Kai Pirkėjas pasirenka išankstinį apmokėjimą (banko pavedimu, elektronine bankininkyste), UAB “Rolaima” pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į UAB “Rolaima” sąskaitą banke. Pirkėjas pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, privalo atsiskaityti už prekes su Bendrove bei padengti jų pristatymo išlaidas ne vėliau nei: fiziniams asmenims – 14 (keturiolika) dienų; juridiniams asmenims – 30 (trisdešimt) dienų nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento. Pirkėjui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo - pardavimo sutartis nutrūksta, o UAB “Rolaima” neturi pareigos parduoti prekių Pirkėjui. 
4.3. Jei Pirkėjas pasirenka atsiskaitymą per elektroninės bankininkystės sistemą, Jis turi prisijungti prie savo banko elektroninės bankininkystės sistemos ir patvirtinti suformuotą mokėjimo pavedimą. Po to, kai Pirkėjas patvirtina savo užsakymą, Jis bus nukreiptas į pasirinkto banko puslapį, o el. bankininkystės sistemai automatiškai bus perduoti duomenys apie Jo užsakymo sumą, kurią reikia apmokėti. El. bankininkystės puslapyje Pirkėjas prisijungs įprastu būdu ir patvirtins mokėjimą. Patvirtinus mokėjimą, el. bankininkystės puslapis užsidarys, o Pirkėjas vėl sugrįš į UAB “Rolaima” puslapį.
4.4. Pirkėjo užsakymas vykdomas tik tuomet, kai visas mokėjimas už prekes pasiekia UAB “Rolaima” sąskaitą. Pirkėjo apmokėjimas reiškia, kad Pirkėjas sutinka su  parduotuvės pirkimo taisyklėmis ir tuo atveju, jeigu jos prašymu, užsakymą suformuoja UAB “Rolaima” , o Pirkėjas gavęs UAB “Rolaima” suformuotą užsakymą el.paštu, atlieką už jį mokėjimą pavedimu.
4.5. Pirkėjui neatsiėmus prekių, Pirkėjas atlygina Bendrovei visus su tuo susijusius patirtus nuostolius. 

 

5.      Prekių pristatymas.

5.1.Pirkėjas turi galimybę užsakytas prekes atsiimti UAB “Rolaima” salone , adresu : Tilžės225, Šiauliai, PC „Tilžė“ .

5.2. Pirkėjo užsakytos prekės yra pristatomos visoje Lietuvoje Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu per kurjerių agentūrą, su kuria bendradarbiauja UAB “Rolaima”. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens (gavėjo) vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.  Jei pageidaujate gauti prekes į užsienio šalis, reikia kreiptis  el.paštu rollaima@gmail.com

5.3. Pristatymo kaina nustatoma remiantis Pirkėjo nurodytu adresu; perkamų prekių kiekiu ir suma.  

5.4. Pirkėjas sutinka, kad, Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo kvite, PVM sąskaitoje – faktūroje ar kitokiame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra tinkamai perduota Pirkėjui ir Pirkėjas dėl to neturi jokių pretenzijų. 
5.5. Pristačius prekę, Pirkėjas ar asmuo nurodytas Pirkėjo užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei priimant prekes yra pastebimi  išoriniai siuntos pažeidimai, Pirkėjas  privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, asmeniui nurodytam Pirkėjo užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista. 
5.6. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius UAB “Rolaima” patirtus  nuostolius susijusius su pirkimo - pardavimo sutarties vykdymu.
5.7. UAB “Rolaima” neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių UAB “Rolaima” negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. 

5.8. Pirkėjui pageidaujant, UAB “Rolaima” gali pasiūlyti prekių montavimo paslaugas viso Lietuvoje. Gaminių montavimo kainos apskaičiuojamos pagal Pirkėjo nurodytą gaminių montavimo adresą.

6.      Prekių grąžinimas ir keitimas.  

6.1. Pirkėjų teises šioje UAB “Rolaima” įsigijus prekes reglamentuoja Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262, Žin., 2011, Nr. 129-6108), Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488) bei Ūkio ministro 2001-08-07 įsakymu Nr. 258 patvirtintos Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės (Žin., 2001, Nr. 73-2583). Šiems santykiams, be kita ko, tam tikra apimtimi taikomos ir Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės (Žin., 2001, Nr. 58-2105) (toliau – Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės). Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba Pirkėjui nepatinka įsigytos prekės forma, dydis, spalva, modelis; jei ši prekė nebuvo užsakyta pagal Pirkėjo individualų užsakymą ir tai nėra prekė, kurios Pirkėjas pagal teisės aktų reikalavimus neturi teisės keisti (grąžinti).

6.2. Nekokybiškų prekių įsigijimą reglamentuoja Civilinis kodeksas, Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės bei Vartotojų teisių apsaugos įstatymas. UAB “Rolaima” garantuoja prekių kokybę, todėl, gavus nekokybišką prekę, būtina per protingą terminą nuo prekės perdavimo dienos kreiptis į Bendrovę. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš UAB “Rolaima” reikalauti: pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke (nekokybiška prekė per protingą terminą bus pakeista į kokybišką – UAB “Rolaima” kaštais nekokybiška prekė per kurjerių agentūrą susigrąžinama iš Pirkėjo bei nemokamai išsiunčiama kokybiška); atitinkamai sumažinti prekės kainą; per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas; jeigu Bendrovei per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino Pirkėjas pats ar trečiųjų asmenų padedamas; vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

6.3. Pažymėtina, jog tinkamos kokybės gaminiai, matuojamos prekės, kurios Pirkėjo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai yra nekeičiamos ir atgal nepriimamos (Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos 2001 m. birželio 11 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 697, atnaujinta 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 738 redakcija). Dauguma Rolaima.eu.lt  prekių gaminama iš tekstilės pagal individualų Pirkėjo užsakymą. Pirkėjas pats renkasi pageidaujamus modelius, audinio kolekcijas ir spalvas bei pageidaujamus išmatavimus ir tik tada, pagal jo pateiktą užsakymą, prekė atiduodama į gamybą. Todėl pagal individualų užsakymą ir individualius išmatavimus pagamintos prekės (roletai, žaliuzės, užuolaidos, romanetės, staltiesės, audiniai ir kiti UAB “Rolaima” gaminami gaminiai) gali būti grąžinami tik tada, kai yra netinkamos kokybės. Dėl nekokybiškų prekių grąžinimo Pirkėjas turi informuoti Bendrovę per 7 dienas nuo pristatymo dienos el.paštu rollaima@gmail.com  Prekės, kurios nėra įtrauktos į Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 17 punktą (ne pagal individualų užsakymą ar išmatavimus pagamintos prekės), gali būti grąžintos per 14 (keturiolika) dienų nuo jų pristatymo dienos. Tokiu būdu prekių keitimui ir grąžinimui, kurios įsigytos šioje Rolaima.eu.lt parduotuvėje, taikomos Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės. UAB “Rolaima”, gavusi Pirkėjo išsiųstą prekę, per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo dienos grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. UAB “Rolaima”  už kokybiškos prekės grąžinimą negrąžina Pirkėjui pristatymo mokesčio. Pirkėjas turi grąžinti Bendrovei  prekes jos nurodytu adresu Lietuvoje,  prekės turi būti pristatytos kurjerio į nurodytą buveinę,  prekių grąžinimo pristatymas į artimiausią paštą yra negalimas.  Prekę reikia grąžinti nepažeistą, originalioje pakuotėje, su visomis etiketėmis. Bendrovei nustačius, kad Pirkėjas pažeidė įsipareigojimą grąžinti nepažeistą, kokybišką, nepraradusią prekinės išvaizdos prekę, Pirkėjas įsipareigoja atlyginti Bendrovei visus su tuo susijusius nuostolius, o pinigai Pirkėjui nėra grąžinami. 

6.4.  UAB "Rolaima" neprisiima atsakomybės už klientų asmeniškai pateiktus matmenis.

 

7.      Kokybės garantija.

7.1. UAB „Rolaima“ garantuoja, kad parduodamų  prekių kokybė atitinka Lietuvos Respublikoje nustatytus standartus ir technines sąlygas bei prekių pirkimo-pardavimo sutarties reikalavimus. UAB „Rolaima“, vykdydama veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Nemokamas garantinis aptarnavimas, jeigu gaminių(-io) trūkumai atsirado dėl gamintojo kaltės (nėra mechaninių naudojimo pažeidimų), taikomas: fiziniams asmenims – 24 mėnesiai; juridiniams asmenims – 12 mėnesių (LR Civilinio kodekso 6.678 str., 6.666 str.).

7.2. Garantija suteikiama pateikus gaminių įsigijimą patvirtinančius dokumentus. UAB „Rolaima“ gaminių garantija pradeda galioti nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.

7.3.Garantija nesuteikiama jeigu prekės naudojamos ne pagal paskirtį ir/arba eksploatavimo instrukciją; nesilaikant naudojimo instrukcijos nurodymų ar jų laikantis netinkamai.

7.4. Pirkėjas, perkantis prekę, turi atkreipti  dėmesį ir įvertinti aplinką, kurioje gaminys iš tekstilės bus laikomas. Pirkėjas supranta, kad tiesioginiai saulės spinduliai, drėgmė ar kiti stipriai įtakojantys aplinkos veiksniai ar priežiūros taisyklių nesilaikymas gali pakenkti audiniui. Pirkėjas supranta, kad jei gaminys iš audinio laikomas ar prižiūrimas netinkamomis sąlygomis, jis negali būti grąžinamas. Prekėms, kurios gaminamos iš tekstilės, kartais būna reikalingas laikas, kad jos įgautų pageidaujamą formą. Pavyzdžiui iš kai kurių audinių romanetės įgauną gražų klosčių kritimą tik laikui bėgant, padedant formuoti jas pradžioje rankomis. Todėl prekės, kurioms reikalingas laikas įgauti formą, negali būti grąžinamos kaip nekokybiškos, nebent ir po tam tikro laiko jos neįgautų pageidaujamos formos

7.5.Gaminių ypatumai, kurie laikomi normaliomis jų savybėmis.

Nežymus spalvos blukimas.

Skirtingas blukimas tiesiogiai saulės apšviestose / neapšviestose gaminio vietose.

Audiniai (roletų, vertikalių žaliuzių, užuolaidų, romanečių ir kt. tekstilės gaminių) gaminami partijomis. Kiekvienos partijos audinio atspalvis gali šiek tiek skirtis, vienoms audinių rūšims šie skirtumai didesni, kitoms - mažesni. Todėl gaminyje esančio audinio atspalvis gali skirtis nuo kataloge (paletėje) esančio audinio. Skirtingu metu užsakytų audinių atspalviai gali taip pat skirtis tarpusavyje (nes skirsis audinio partijos). Norint, kad keliuose gaminiuose esančių audinių atspalvis būtų identiškas, būtina tuos gaminius užsakyti vienu metu ir nurodyti, kad gaminiai bus montuojami vienas šalia kito. Tokiu atveju gaminiams bus naudojamas tos pačios gamybos partijos audinys. Užsakius gaminius skirtingu laiku, arba užsakius vienu metu, tačiau nenurodžius, kad gaminai bus sumontuoti vienas šalia kito, audinio partija, tad ir audinio atspalvis gali skirtis ir tai normali jo savybė.

Audinio rašto geometrijos bei simetrijos pilno sutapimo su gaminio kraštais nebuvimas.

Audinių nežymus ištįsimas, bangavimas dėl eksploatacijos metu patiriamo streso (įtempimo, šiluminio poveikio, UV spindulių, drėgmės ir pan.).

Dažytų tos pačios spalvos metalinių / plastmasinių detaliu atspalvių skirtumas (nežymus - jei RAL sutampa, žymus - jei RAL skiriasi).

Judančių, besitrinančių elementų natūralus mechaninis dėvėjimasis dėl eksploatacijos.

 

7.5.1 Užuolaidos ir kiti tekstilės gaminiai. Kokybiniai rodikliai ir gaminio savybės.

Dauguma audinių yra 140 cm pločio, tačiau 10 cm skiriama nukerpamiems audinio kraštams. Klientas supranta, kad jeigu prekė yra daugiau nei 130cm pločio, ji bus sudarytas iš dviejų (ar daugiau, jei reikia) vienetų sujungto audinio (pvz. 190cm užuolaidos = 130cm + 60cm, 300cm užuolaidos = 130cm + 130cm + 40cm). Tai bus daroma estetiškai ir nepakenks prekės kokybei ir išvaizdai.

7.5.2. Roletai. Kokybiniai rodikliai ir gaminio savybės

Roleto audinio nepilnas išsitiesinimas prieš tai jį laikius dalinai išvyniotą (mechaninė atmintis).

Roletai, skirti patalpos užtamsinimui (su Black Out audiniu, audinio kreipiančiosiomis, kasete) stipriai užtamsina patalpą, bet negarantuoja absoliutaus patalpos užtamsinimo. Galimas nežymus šviesos patekimas per kasetės kraštus, audinio kreipiančiąsias, apatinio profilio apačią. Tačiau neleistinas per patį Black Out audinį.

Roletas yra montuojamas horizontaliai, neatsižvelgiant į montavimo aplinkos geometriją. Jeigu montavimo vietoje yra nehorizontalių, nevertikalių paviršių (netaisyklinga niša, kreiva sąrama, kreivai sumontuotas langas, palangė ar pan.), roleto geometrija nesutaps su montavimo vietoje esančių plokštumų geometrija.

Roleto audinys gali nežymiai ištįsti saulės šviesoje ar kitokio šilumos šaltinio poveikyje (šildant radiatoriui, pučiant į jį karštam orui). Ištįsimas matomas kaip bangelės audinyje, "šypsenėlės". Temperatūriniam rėžimui sugrįžus į įprastą, tas ištįsimas turėtų išnykti.

Roleto audinys negali būti išvyniojamas tiek, kad jo ant vamzdžio liktų mažiau, nei pusantro apsisukimo. Išvyniojus daugiau, audinys gali būti sugadintas ir tada garantiniai įsipareigojimai nebus taikomi. Nuo audinio išvyniojimo apsaugo grandinėlių kraštinių padėčių ribotuvai.

Audinys neturi būti liečiamas, jo kraštai negali būti būti braukomi, apatinis profilis neturi būti kilnojamas. Roletai valdomi tik  grandinėlėmis arba varikliais.

7.5.3. Vertikalios žaliuzės. Kokybiniai rodikliai ir gaminio savybės.

Gaminio matmenys gali skirtis iki +/- 2 mm/m.

Žaliuzių komponentų atspalviai gali nežymiai skirtis nuo pavyzdžių atspalvių.

Aliumininės ir plieninės dažytos detalės laikomos kokybiškomis, jei nėra inkliuzų, didesnių, kaip 1 mm, atstumas tarp gretimų mažų inkliuzų yra virš 10 mm, mažų inkliuzų vidutinis kiekis iki 1 vnt/dm2. Dažų nutekėjimai negalimi, smulkūs pavieniai dažų paviršiaus įbrėžimai galimi. Jokių defektų neturi matytis plika akimi iš 3 m atstumo žiūrint 60 laipsnių kampu.

Žaliuzės juostų negalima stumti, traukti, kelti - taip juostos gali būti pažeistos, arba sugadintos jas laikančios konstrukcijos. Žaliuzės valdomos traukiant valdymo virveles, sukant valdymo lazdelę, traukiant valdymo grandinėlę arba varikliu, bet ne liečiant pačią žaliuzę.

Vertikalios žaliuzės nėra skirtos patalpos visiškam užtamsinimui, net kai naudojami neperšviečiami (Black Out) audiniai. Per tarpus tarp juostų, žaliuzių viršų ir apačią, per kraštus tarp žaliuzės ir lango krašto į patalpą gali patekti šviesa, net ir saulės spinduliai.

Kai žaliuzių audiniai turi geometrinį raštą (juosteles, kvadratėlius, bangeles ir pan.), šio rašto geometrija gali nesutapti su gaminio geometrija, t.y. geometrinės figūros gali nesutapti su audinio apačia, viršumi ar šonais, rašto forma vienoje juostoje su forma kitoje juostoje ir tai nelaikoma gaminio defektu.

Vertikalių žaliuzių viršutinis profilis turi būti sumontuotas tiesiai. Jeigu tiesumas nebus užtikrintas, juostos gali striginėti, mechanizmas neveiks tinkamai.

               7.5.4. Tinkleliai nuo vabzdžių. Kokybiniai rodikliai ir gaminio savybės.

Gaminio matmenys gali skirtis iki +/- 2 mm.

Tinklelio ir komponentų atspalvis gali nežymiai skirtis nuo pavyzdžių atspalvių.

Skirtingų gaminių atspalviai gali skirtis (pvz.: tinklelio rėmelio nuo tinklelio roleto ar nuo tinklelio durų. Taip pat tinklelio rėmelio, kurio forma stačiakampė, nuo tinklelio rėmelio, kurio forma nėra stačiakampė).

Dažyto aliuminio profilių ir plastikinių detalių atspalviai tarpusavyje gali skirtis.

Aliuminio dažytos detalės laikomos kokybiškomis, jei nėra inkliuzų, didesnių, kaip 1 mm, atstumas tarp gretimų mažų inkliuzų yra virš 10 mm, mažų inkliuzų vidutinis kiekis iki 1 vnt/dm2. Dažų nutekėjimai negalimi, smulkūs pavieniai dažų paviršiaus įbrėžimai galimi. Jokių defektų neturi matytis plika akimi iš 3 m atstumo žiūrint 60 laipsnių kampu.

Tinklelio (paties tinklelio) negalima liesti, spausti, stumti ar traukti - taip jis gali būti pažeistas arba ištrauktas iš jį laikančios metalinės konstrukcijos. Tinkleliai (durys, roletai, plisuoti) valdomi juos stumiant ar traukiant už tam skirtų laikiklių, rankenėlių ar virvučių, o ne už paties tinklelio.

Tinkleliai neleidžia pro juos pralįsti vabzdžiams iš bet kurios pusės. Tad jei vabzdžiai pateko į patalpą per kitą pravirą, tinkleliu neapsaugota vietą, jie iš patalpos pasišalinti per tinkleliu apsaugotą angą negalės. Tokie vabzdžiai bandys bėgti lauk per ten, kur cirkuliuoja oras, t.y. per tinklelį, todėl jie dažnai bus randami ant tinklelio vidinės pusės.

Jei tinklelis sumontuotas netinkamai (yra tarpai tarp jo aliumininių profilių ir lango/durų rėmo), vabzdžiai gali pro juos pralįsti.

Tinkleliai neapsaugo nuo vabzdžių patekimo į patalpas per kitas tinkleliu neapsaugotas konstrukcines lango/durų vietas (pvz. per kondensato išbėgimo iš lango profilių skyles lango / durų apačioje)

Antialerginis tinklelis yra tankesnis už paprastą, jis padarytas iš kitos medžiagos. Todėl jo spalva yra kitokia (jis paprastai juodas, o ne pilkas), jis mažiau persišviečia, per jį sunkiau cirkuliuoja oras.

7.5.5. Horizontalios aliuminio žaliuzės. Kokybiniai rodikliai ir gaminio savybės.

Gaminio matmenys gali skirtis iki +/- 2 mm.

Žaliuzių komponentų atspalviai gali nežymiai skirtis nuo pavyzdžių atspalvių.

Skirtingų gaminio dalių atspalviai gali nežymiai skirtis (pvz.: lamelių, viršutinio ir apatinio profilių, virvelių ir pan.).

Aliumininės ir plieninės dažytos detalės laikomos kokybiškomis, jei nėra inkliuzų, didesnių, kaip 1 mm, atstumas tarp gretimų mažų inkliuzų yra virš 10 mm, mažų inkliuzų vidutinis kiekis iki 1 vnt/dm2. Dažų nutekėjimai negalimi, smulkūs pavieniai dažų paviršiaus įbrėžimai galimi. Jokių defektų neturi matytis plika akimi iš 3 m atstumo žiūrint 60 laipsnių kampu.

Žaliuzės lamelių negalima liesti, spausti, stumti, traukti, skėsti - taip lamelės gali būti pažeistos, arba sugadintos jas laikančios konstrukcijos. Žaliuzės valdomos traukiant valdymo virveles, sukant valdymo lazdelę, traukiant valdymo grandinėlę arba varikliu, bet ne liečiant pačią žaliuzę.

Horizontalios žaliuzės nėra skirtos visiškam patalpos užtamsinimui. Per tarpus tarp lamelių, per skyles lamelėse virvutėms, per kraštus tarp žaliuzės ir lango krašto į patalpą gali patekti šviesa, net ir saulės spinduliai, nors pačios lamelės yra visiškai nelaidžios šviesai.

Aliuminės horizontalios žaliuzės gaminamos ne mažesnio, nei užsakytas aukštis. T.y. jei užsakytas žaliuzės aukštis nesutampa su kartotiniu atstumu tarp lamelių, žaliuzė bus pagaminta aukštesnė iki sekančios lamelės. Todėl pagamintos žaliuzės visada bus aukštesnės, nei užsakytos nuo 0 mm iki 14 mm (16 mm pločio žaliuzėms) ir iki 22 mm (25 mm pločio žaliuzėms). Į tai reikia atkreipti dėmesį žaliuzę užsakant. Šis didesnis žaliuzės aukštis jos naudojimo metu gali būti kompensuojamas žaliuzę šiek tiek pakeliant į viršų.

Gaminamos aliumininės žaliuzės skirtos vidutinio intesyvumo naudojimui. Jas naudojant labai intesnyviai, greičiau susidėvės valdymo elementai - virvutės, įvorės, reduktoriai ir t.t. Tai yra normalus gaminio dėvėjimasis ir jam netaikomos jokios garantijos sąlygos.

7.5.6. Plisuotos žaliuzės. Kokybiniai rodikliai ir gaminio savybės.

Žaliuzės audinio klosčių negalima stumti, traukti, kelti - taip audinys gali būti pažeistas, arba sugadintos jį laikančios konstrukcijos. Žaliuzės valdomos kilnojant viršutinį arba apatinį profilį už tam skirtos rankenėlės.

Plisuotos žaliuzės nėra skirtos patalpos visiškam užtamsinimui, net kai naudojami neperšviečiami (Black Out) audiniai. Per tarpus tarp audinio ir stiklajuostės, žaliuzių viršų ir apačią, per skyles audinyje tvirtinimo virvelėms į patalpą gali patekti šviesa, net ir saulės spinduliai.

Kai žaliuzių audiniai turi geometrinį raštą (juosteles, kvadratėlius, bangeles ir pan.), šio rašto geometrija gali nesutapti su gaminio geometrija, t.y. geometrinės figūros gali nesutapti su audinio apačia, viršumi ar šonais, audinio klostėmis ir tai nelaikoma gaminio defektu.

Plisuotų žaliuzių negalima atitraukti nuo stiklo (net ir laikant už tam skirtos rankenėlės), nes gali būti sugadintos (pertemptos) audinį laikančios spyruoklės. Žaliuzė valdoma rankenėle slankiojant lygiagrečiai stiklui. Viršutinis ir apatinis profiliai turi išlikti horizontalioje padėtyje.

Stoglangiuose sumontuotose plisuotose žaliuzėse negalima audinio ištraukti iš kreipiančiųjų, nes žaliuzė bus sugadinta.

  

8.      Intelektinė nuosavybė. 
8.1. Visos teisės į UAB „ROLAIMA“ el.parduotuvėje ir tinklalapyje gaminius, prekes  ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir (arba) kitaip naudojama be išankstinio raštiško UAB „Rolaima“ sutikimo. 
8.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami UAB „Rolaima“ tinklalapyje, yra UAB „Rolaima“ nuosavybė arba  juos teisėtai naudoja. 

 

9.      Šalių atsakomybė bei atsakomybės ribojimas.
9.1. UAB „Rolaima“ neatsako už tai, kad internetiniame tinklalapyje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjų naudojamo vaizduoklio ypatybių.
9.2. Už šios pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis UAB „Rolaima“ el.parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais (dėl paprasto neatsargumo – tiesioginius nuostolius, o dėl tyčios ar didelio neatsargumo – tiesioginius bei netiesioginius nuostolius).
9.4. Jei UAB „Rolaima“ el.parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, UAB „Rolaima“  nėra atsakinga už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

10.   Taikytina teisė bei teismingumas.
10.1. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
10.2. Visi dėl šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

 

11.   Informacijos siuntimas.
11.1. UAB “Rolaima“ visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Pirkėjui siunčiama informacija laikoma gauta praėjus 8 (aštuonioms) valandoms nuo jos išsiuntimo momento. 
11.2. UAB „Rolaima“ neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš UAB „Rolaima“ . Šalys susitaria, kad Pirkėjui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas UAB „Rolaima“ serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą. 
11.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.  

 

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password